Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Helma Beta, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající:
Helma Beta, spol. s r.o., se sídlem Nademlejská 600/1, 198 00 Praha 9,
IČ: 27258572, DIČ:CZ27258572
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 108210

Kupující:
Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Společnost Helma Beta, spol. s r.o. (dále jen společnost) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Společnost zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na společnost obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

III. Objednávka

Objednávat u prodávajícího lze telefonicky, písemně prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky elektronickou poštou nebo osobně v kanceláři prodávajícího. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

IV. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • Existence neuhrazených pohledávek u kupujícího.
 • Vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího.
 • Nedostatečné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro výrobu, neúplná nebo chybná specifikace, technologická nerealizovatelnost).
 • Bez udání důvodů, pokud je obsah objednávky v rozporu s etickými, morálními, náboženskými či jinými hodnotami prodávajícího.
 • Neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího.

V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100 % z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky.

Odstoupením od objednávky nevzniká kupujícímu žádný nárok na kompenzaci a nevzniká tímto žádný nárok na náhradu případných škod

V. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na základě specifikace kupujícím vygenerována systémem Helma Beta a je součástí objednávky. Veškeré objednané vícepráce budou účtovány samostatně. Slevy za vyšší odběry apod. jsou možné pouze na základě písemného souhlasu jednatele prodávajícího. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění – změna cen se netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

VI. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

 • Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí na žádost kupujícího dostatečně identifikovat. Převzetím prostřednictvím třetí osoby je považováno za převzetí kompetentní osobou kupujícího.
 • Zasílání přepravní službou či poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (zpravidla Eurokurier, PPL, Top Trans) či poštou.
 • Zasílání kurýrem (po Praze): Po katastrálním území Hl. m. Prahy je možno kupujícímu zaslat zboží kurýrem.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

VII. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

 • Platbu v hotovosti při převzetí zboží.
 • Platbu bankovním převodem před převzetím zboží.
 • Dobírkou při převzetí zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).
 • Platbu bankovním převodem se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu).

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady prodávající poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným než obvyklým účelům. Prodávající neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal kupující.

IX. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně vykalkulované a budou kupujícímu vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené prodávajícím, které nebyly realizovány nebo nebyly kupujícím řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi leze nelze nijak nakládat.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.4.2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.